Tsjekkia i Harnisk over Norge

 

eva3 Tsjekkia i Harnisk over Norge

av Marius Reikerås

Jeg må si at jeg skjønner tsjekkerne sitt raseri over Norges arroganse så utmerket godt.

Tsjekkia har en juridisk rett til å få utlevert Eva Michalakova sine sønner fra Norge.

De er tsjekkiske statsborgere, og faller inn under tsjekkisk jurisdisksjon.

Men hva et det Norge svarer med?

Jo, den norske stat ignorerer henvendelser selv fra den tsjekkiske presidenten og fra EU parlamentet.

Den ignorerer Tsjekkias ønske om å få være tilstede under Fylkesnemndas behandling av saken.

Norge tillater, til massive protester fra et samlet Europa, at forvaltningsorganet Fylkesnemnda kan avgjøre tvangsadopsjon!

Vi har altså et system i Norge, som tillater at forvaltningen treffer beslutninger som resten av Europa fordømmer.

Det er knapt til å tro,men fakta er:

Vi er allerde blitt en værsting på flere områder i kategorien «menneskeretter».

Lovendring vurdert opp mot menneskerettene

Human Rights Norway

Subject: Re: SV: SV: Vedr: Lovendring vurdert opp mot menneskerettene.
From: marius@reikeras.no
Date: Fri, October 30, 2015 12:29 pm
To: Postmottak Høyre <hoyre.postmottak@stortinget.no>

Hei Lars i Høyre-support, ref din mail under.

Jeg har følgende bemerkninger, opplistet i seks punkter.

For det første:

Det er ikke jeg som utfordrer dere i denne saken.Det er det ti- tusenvis av mennesker som gjør,og som har sett seg lei av et politisk og byråkratisk overformynderi som,selv med blå -blå regjering,bare ser ut til å vokse i
omfang.

For det andre:

Vi er stadig flere som er oppgitt over måten våre grunnleggende menneskerettigheter blir satt til side på,av en stadig mer totalitær stat.

For det tredje:

Vi er stadig flere, som har sett oss lei av de standardiserte «god dag mann økseskaft» svar på henvendelser som innvirker på hverdagen til det norske folk.

For det fjerde:

Høyre markedsfører seg som et frihetselskende parti.Er det ikke da noe
respektløst å ikke besvare på en adekvat måte, de menneskerettsanførsler
som en gruppe på nærmere 20000 mennesker reiser?

For det femte:

Det er allerde satt igang en underskriftskampanje, som skal underbygge oppslutningen om en klage til ESA,med påstander om brudd på en rekke av artiklene i EØS-loven

For det sjette:

Jeg kommer personlig til å orientere medlemmer av EU parlamentet, om at
vår stat i stadig større grad neglisjerer våre grunnleggende rettigheter.
Også på dette aktuelle området.

Dette arbeidet er jeg allerede godt i gang med på andre rettsområder,og vårt menneskerettsomdømme i Europa er i kraftig fall.

Til syvende og sist,dreier dette seg om at en økende andel i den norske befolkning,har sett seg lei av å få sine rettigheter neglisjert.

Før eller siden reagerer folk.Og det er det de gjør nå.

Derfor denne fredelige protesten.

Ha en fin fredag.

Med vennlig hilsen

Marius Reikerås

Norge er på kollisjonskurs med EMD

download Norge er på kollisjonskurs med EMD

 

av Marius Reikerås

 

Norge er på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettsdomstolen. Også på ytringsfrihetens område.

Norge er langt fra den menneskerettshøyborgen den forsøker å utgi seg for å være.

Egentlig ikke så rart,all den tid vi har et forvaltningsapparat og en domstol som er svært så offentligvennlig.

Også ytringsfriheten i Norge er under press. Ikke minst gjelder dette der enkeltmennesker tør å kritisere det offentlige.Da er veien kort til offentlige gjengjeldelser.

Se på barnevernssaker for eksempel.

Vi har sett flere eksempler der det offentlige bruker ytringer på sosiale medier, som straff mot den som har ytret seg.

Men også på andre områder blir individet straffet når de bruker sin ytringsfrihet.

Ta politimannen Stein-Robin Bergh, som nylig uttalte seg i kraftige ordelag på Facebook mot leder av Justiskomiteen,Hadia Tajik.

Hans offentlige arbeidsgiver responderte med å avskjedige ham.

Eller Max Hermansen,som er åpen om sin dype skepsis til at Islam.
skal få fotfeste i Norge

Han er også i realiteten avskjediget fra sin offentlige stilling som lærer.

I Norge er ytringsfriheten truet fordi de våger å uttale seg kritisk mot det offentlige.

Men nå har det nylig falt en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som igjen viser at Norge er på kollisjonskurs med Europas høyeste domstol

Saken gjaldt en russisk universitetsprofessor, Vladimir Kharlamamov, og der slår EMD fast at offentliges institusjoner har en langt svakere vern for sitt omdømme enn privatpersoner.

Stikk i strid med Norge altså,der offentlige institusjoner har et langt sterkere vern enn privatpersoner.

Men slik er det i Norge.Individet må alltid vike plass for det offentliges maktvelde.

BLØFFEN OM MENNESKERETTIGHETENE I NORSK RETTSYSTEM

Marius Reikerås syn på alle menneskerettighets brudd i Norge. Reikerås gir et godt innblikk i rollen til EMD (Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen). Hans beskrivelse av norske juristers opplæring, opplæring i å tro og mene at Norge har verdens beste forvaltning og derfor ikke behøver å beskjeftige seg med (internasjonale) menneskerettigheter, er herlig, og forklarer mye av dommeres og advokater oppførsel i barnevernssaker.

Marius Reikeras til Tyrkia for å forklare om Norsk barnevern

tyrkia Marius Reikeras til Tyrkia for å forklare om Norsk barnevern
Menneskerettighetsforkjemperen Marius Reikeras (til høyre i bildet) var spesiell gjest på Tyrkisk TV nylig da Norsk barnevern ble debattert.

Verden ser med vantro på hva som foregår av grove menneskerettsbrudd i Norge,og for bare få dager siden var dette brennhet stoff på TV i Tyrkia, hvor menneskerettighets juristen Marius Reikeras var spesielt innbudt for å prøve å forklare galskapen i Norsk barnevern.

I dag ble det også gjort kjent at deler av den politiske eliten i Tsjekkia, vil tilbakesende den norske ambassadøren.

Tsjekkia og EU parlamentet raser over at vi har et offentlig system, som tillater Fylkesnemnda,et menneskerettsstridig rettsorgan, å tvangsadoptere andre lands statsborgere.

Video

Nordsjødykkerne Del 1

av Marius Reikerås

nordsjødykkerne Nordsjødykkerne Del 1

Om fire uker skal den øverste domstolen i Europa, Menneskerettsdomstolen, få innblikk i hvordan Den norske stat ofret nordsjøldykkerne i sin jakt på profitt. Mye takket være den innsatsen som nordsjøldykkerne la ned, gikk Norge fra å være en nasjon på konkursens rand til å bli en av de rikeste.

Samtidig så ligger det tusenvis av skjebner i kjølvannet av oljeeventyret. Derfor er det min plikt å gi et usminket innblikk i deler av norsk historie som vi ikke kan være stolte av.  Håper du finner dette interessant og spennende og del gjerne videre. God lesning:) 

Nordsjøldykkersaken har pågått i det offentlige rom i lang tid og Stortinget bestemte i 2000 at alle forhold rundt pionerdykkernes arbeidsforhold skulle granskes.En granskingskommisjon for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen, ble deretter oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 2. mars 2001.

Ferdig rapport ble overlevert fra granskningskommisjonens leder, lagdommer Petter Lossius til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 31. desember 2002. Det vises til NOU 2003:5.

Rapporten konkluderte med at staten hadde et objektivt ansvar for de skader som nordsjøldykkerne ble påført.Regjeringen var åpenbart ikke tilfreds med rapporten fra Lossiuskommisjonen,med den konsekvens at Justisdepartementets lovavdeling etablerte en alternativ konklusjon som Stortingsflertallet senere vedtok.

Lovavdelingen vurderte kun rapportens tekst og ikke kommisjonens svært omfattende bakgrunnsmateriale. Granskningskommisjonen ble derfor ikke tatt seriøst og ble ikke hørt i sin vurdering.

På denne måten, maktet Regjeringen, ved hjelp av sitt flertalls grunnlag i Stortinget, å få omgjort den konklusjonen som tidligere var nedfelt i Stortingets eget mandat til Regjeringen om å etablere denne Granskningskommisjonen.

Stortinget hadde så visst ikke bedt om en rapport med to konklusjoner, men dette ga Regjeringen en mulighet til å bruke stortingsflertallet til å forandre rapporten og skjule sine egne spor.Det er et faktum at dykkernes egen dokumentasjon, ikke ble hensyntatt når lovavdelingen valgte å se bort fra den konklusjon som Lossiusutvalget kom med.

I den forbindelse, er det verdt å merke seg følgende spørsmål som stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre fremmet overfor justisminister Storberget den 2.5 2006:

Spørsmålet fra Høie lyder som følger: ”Var Nordsjøldykkeralliansens rapport av 9. april 2003 en del av grunnlaget for Justisdepartementets lovavdelings uttalelse til NOU 2003:5, og i tilfelle ikke, har denne rapporten i ettertid vært gjennomgått på en grundig måte for å forsikre seg om at dens innhold ikke har betydning foranbefalingen fra Justisdepartementets lovavdeling?”

Det er å konstatere at denne dokumentasjonen aldri ble forelagt.

Når den norske befolkning ikke har fått vite sannheten, er det min plikt å bidra til å forklare den. Det er nemlig relativt enkelt å forstå hvorfor det gikk så galt med nordsjøldykkernes liv og helse.

Dykkernes liv og helse avhenger av at de opererer under dekompresjons tabeller som er forsvarlige. Hvis ikke, vil de bli skadet eller i verste fall bli drept.Norske myndigheter hadde derfor tidlig på 1970 tallet et akutt behov for å skaffe seg «godkjente» dekompresjons tabeller raskt og billig.

Allerede på slutten av 60-tallet, hadde norske myndigheter vært i kontakt med verdens ledende ekspertise for å innhente kunnskap om konsekvensene avdet å arbeide under de aktuelle trykk som oljevirksomheten ville medføre.

Og advarslene lot ikke vente på seg.For å møte det aktuelle kravet om arbeid på opp til 200 meters vanndyp, ble de tidligere ”Naziforskerne” i Tyskland, ledet av professor Sigfried Ruff, kontaktet av norske myndigheter.

Professor Sigfried Ruff hadde ledet laboratoriet for trykkeksperimenter ved konsentrasjonsleiren Dachau (både for høyde for piloter og vanndyp for ubåter),og fått verdens fremste kunnskap på området etter å ha eksperimentert på krigsfanger. Ca 80 fanger mistet livet i disse eksperimentene. Han var en stund etter krigen forsker i USA, men hans navn var for beryktet og han måtte sendes tilbake til Tyskland hvor han altså dukker opp som leder for det Instituttet som norske myndigheter engasjerte tidlig på 1970-tallet til å etablere dekompresjons tabeller for den norske oljevirksomheten.

Ragnar Winsnes hadde studert til ingeniør og vært norsk ”studentspion” (XU agent) i Tyskland under andre verdenskrig. Jeg vil beskrive han som ganske patriotisk nordmann og han ønsket at norske dykkere og norske dykkefirmaer skulle kunne markere seg i den norske oljevirksomheten.Winsnes kjente Tyskland ut og inn. Det var mange industriledere som jobbet med dykketeknologi, som var tidligere offiserer fra krigen. Det ble ikke snakket så høyt om dette, men det er nå klart at dykke ekspertene hadde sin bakgrunn fra krigens ubåter og lignende. Winsnes kjente krigen og oppgjøret med nazistene etter krigen.

Professor Ruff var en av de forskerne som med et nødskrik unnslapp straff ved Nurembergprosessen, kanskje fordi amerikanerne ønsket å gi han en ny start og nyttiggjøre seg hans kunnskap.

I 1972 sendte norske myndigheter to topptrente marinedykkere til laboratoriet til professor Ruff i Tyskland.

Uvitende ble de sendt rett i hendene på en tidligere naziforsker og forsøkene endte med at begge ble skadet for livet.Et av de ledende norske dykkerselskapene på 70 tallet, Seaway Diving, skrev følgende til avdelingssjef Nils Vogt i Oljedirektoratet:

”Som De er kjent med, har den norske marinen tilgang til U.S. Navy diving manual og tabeller for mettet dykking. Imidlertid må det på det sterkeste understrekes at disse tabeller ikke anvendes for kommersiell dykking og vil således ikke være til nytte for Oljedirektoratet og/ eller Arbeidstilsynet som jo skal godkjenne de tabeller som brukes for de kommersielle dykkerselskaper.»

Linker:

NRK Brennpunkt 20 oktober 2015
Final-TheFatalDivingAccidentofDavidHooverrev21
Statoil og Oljedirektoratet sentrale i norsk oljekorrupsjon
Arbeidtilsynet skjulte dødsulykker

Tok et oppgjør med staten i dykker saken

Advokat Marius Reikerås tok et kraftig oppgjør med staten som arbeidsgiver da rettssaken som nordsjødykkerne har anlagt mot Arbeids- og inkluderingsdepartementet startet mandag, skriver ba.no i dag.

20080128-advokat_1692354a Tok et oppgjør med staten i dykker saken
Advokat Marius Reikerås rettet knallhard kritikk mot staten. (Foto: Terje Pedersen, ANB)

– Norges rikdom er i stor grad skapt på grunn av nordsjødykkernes heroiske innsats. De visste ikke hvor skadelig jobben på havbunnen var, og staten som oppdragsgiver fortalte ingenting, mener de 24 dykkerne som har saksøkt staten.

Les hele artikkelen på ba.no