Spørsmål til Høyesterett

Alf Reuss Kollsete
Alf-Reuss-Kollsete Spørsmål til Høyesterett
Alf Reuss Kollsete

Alf Reuss Kollsete har stilt følgende spørsmål til Høyesterettsjustitiarius Tore Schei;

Spm. 1: Hvordan praktiserer/etterlever Høyesterett menneskerettene i sin
rettspraksis?

Spm. 2: Hvordan praktiserer Høyesterett etterlevelsen av EMK art. 6 med hensyn til begrunnelsesplikten?

Spm. 3: Hvordan følger Høyesterett i sin praksis opp prinsipielle saker der Norge er domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

Takk til Alf Reuss Kollsete, for at han stiller disse viktige spørsmål på vegne av oss alle. .