Fosterbarns rett til å bli hørt

Det er ikke slik at barnevernstjenesten egenhendig kan bestemme over barnet, når dette barnet kan danne egne meninger og har en rett til å bli hørt.

Det har nylig falt to dommer i henholdsvis Den Europeiske
Menneskerettsdomstol og i Høyesterett, som underbygger barnas rett til å bli hørt.

I avgjørelsen mellom T. S: H og Norge av 3 november 2016, sier EMD i premiss 29:

«Given his age (12 years at the time of the Supreme Court’s decision), andtaking into account the fact that there will be nothing to prevent him from taking the initiative to increase contact at any time in the future if he so desires,..»

Den rett EMD sier at barn har til å bli hørt og selv danne egne meninger og beslutninger, er fulgt opp av Høyesterett i en avgjørelse av 11 . november i år.

Her sier Høyesterett blant annet følgende:

«Publisert HR-2016-2314-U

Stikkord Sivilprosess. Barnevern. Barns rett til å bli hørt.

Sammendrag Lagmannsretten hadde ikke gitt samtykke til å fremme anke i barnevernssak, jf. tvl. § 36-10

De barna saken gjaldt, var etter råd fra den oppnevnte sakkyndige ikke informert og hadde ikke fått anledning til å uttale seg før tingretten avsa dom i saken.

Ankeutvalget viste til at barnevernloven § 6-3
om barns rett til å bli informert og gis anledning til å uttale seg, ikke
åpner for unntak.

Barnas rett til å bli hørt følger også av Grunnloven § 104
og barnekonvensjonen artikkel 12

Grunnloven § 104 ble vedtatt først i 2014.
Og når det gjelder FNs barnekonvensjon, har det kommet til
nyere rettskilder, særlig FN barnekomites General Comment nr. 12 (2009),se blant annet punktene 19 og 21

(18) Ankeutvalget har derfor kommet til at lagmannsretten uriktig har
kommet til at vilkåret i tvisteloven § 36-10 3.ledd bokstav a ikke er
oppfylt.

Bestemmelsen ga lagmannsretten anledning
til å samtykke i at anken fremmes. Lagmannsrettens beslutning må da oppheves.

(20) Kjennelsen er enstemmig.

*Slutning:*

*Lagmannsrettens beslutning oppheves.*»

Når X ønsker å delta, så skal hun ha retten til selv å velge.

 

Kilde:

Comments

comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *