CASE OF USTIMENKO v. UKRAINE

Human Rights Norway

av Marius Reikerås

En gledens dag!

I dag falt det en dom i Menneskerettsdomstolen(EMD) som har betydning for veldig mange av oss.Også meg personlig.

I dag har EMD slått fast at det er krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 (krav til rettferdig rettergang (fair trial)), dersom myndighetene griper inn i din rettsstilling og endrer på din rettslige forutberenlighet.

Art 6.Retten til en rettferdig rettergang

1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.

Jeg har selv opplevd dette i tilknytning til dykkersaken, hvor rettsmyndighetene i Bergen endret på en rettskraftig avgjørelse fra Oslo tingrett.

Da saken fra EMD dreier seg om dine opparbeidede pensjonsrettigheter, vil dommen minske handlingsrommet for at myndighetene vilkårlig kan gripe inn i dine allerede fastslåtte rettigheter.

For de som er interessert i å lese mer om dommen, heter den CASE OF USTIMENKO v. UKRAINE.

Tjekkia truer med å sende hjem den norske ambassadøren

michalakovi-1 Tjekkia truer med å sende hjem den norske ambassadøren

Menneskerettighetsjuristen, Marius Reikeras, er i harnisk over fylkesnemndas beslutning om å strippe Eva for foreldreretten over hennes to søner som barnevernet har tatt fra henne. «Jeg fatter ikke hvorfor det offentlige Norge vil legge seg ut mot halve Europa,bare for å ri sine menneskerettskrenkelser til det ytterste», skriver han på sin Facebookside..

Eva Michalakova tapte saken om gjenforening med sine to sønner i Fylkesnemnda i dag, som attpåtil har godkjent adopsjon av den ene av hennes to sønner.

I Tsjekkia og i EU parlamentet er de rasende over avgjørelsen,og truer nå med å sende hjem den norske ambassadøren til Tsjekkia.

Og klokken 18 i dag, vil det bli holdt en demonstrasjon utenfor Den norske ambassaden i Praha.

Eva Michaláková er Tsjekkisk statsborger og så er hennes to sønner. Norge har en plikt til å rette seg etter internasjonale standarder, og tilbakelevere barna til Tsjekkia.

Likevel gjør de det motsatte,med en arroganse som er fullstendig uforståelig.

«Hva er det som gjør at det offentlige Norge kan tro at de kan ignorere menneskerettene på den måten de gjør?», lurer han på

Mer om dette

English:

I do not understand why the public Norway will put out against half of Europe, just to ride their human rights violations to the utmost.

Eva Michalakova lost the case of reunification with their two sons in the County Council today, which has an approved adoption of one of her two sons.

In the Czech Republic and the EU Parliament are the furious over the decision, and now threatening to send home the Norwegian Ambassador to the Czech Republic.

And at 18 today, it will be held a demonstration outside the Norwegian Embassy in Prague.

Eva Michaláková is Czech citizen and so are her two sons. Norway has an obligation to abide by international standards, and return the children to the Czech Republic.

Nevertheless, they do the opposite, with an arrogance that is completely incomprehensible.

What is it that makes the public Norway believe they can ignore human rights in the way they do?

The wonder, I really appreciated

Marius Reikeras

More about this