Clinton Epost Lekkasje: 731 Millioner Overført Fra Norge

hillary-korrupsjon-326x235 Clinton Epost Lekkasje: 731 Millioner Overført Fra Norge

Donasjoner til Clinton stiftelsen knyttes nå til statlige gjentjenester. Samordning mellom inntekter til Clinton stiftelsen og statlige gjentjenester avsløres i nylig lekkede e-poster. Fra Norge er det blitt overført over hele 731 millioner til Clinton stiftelsen. Norske myndigheter har delt opp donasjonene for å gjøre at de ser mindre ut enn de faktisk er. Som gjentjeneste har norske bedrifter mottatt investeringsmuligheter i utviklingsland på vegne av det amerikanske firmaet Millennium Goals Corporation.Avsløringene kommer som følge av nylig frigitte e-poster fra Hillary Clintons sin private e-postserver hjemme i hennes hjem i New York og gir et klarerer bilde av «pay-to-play» koblinger mellom Clinton i utenriksdepartementet, the Clinton Foundation og Clinton Global Initiative, og det private investerings-rådgivning og verdipapirforetaket Teneo Holdings, Inc. i Manhattan.

Kilde

Samfunnets plikt til å avslutte krenkelser som er i strid med EMD

Høyesteretts egne ord:

«Dersom EMD kommer til at det foreligger brudd på en rettighet i EMK, plikter statene å avslutte krenkelsen og å reparere følgene av den så langt som mulig. Dette kan innebære at en sak Høyesterett har avgjort i strid med konvensjonen må gjenåpnes, slik at det eventuelt kan treffes ny avgjørelse i samsvar med konvensjonen.»

Marius Reikerås

Solberg og Støre festet med fiffen

Solberg Solberg og Støre festet med fiffen

av Marius Reikerås

I går festet Solberg og Støre med fiffen i Bergen.

I dag var smokingen tatt av, og Solberg og Støre var selvsagt samstemt med resten av verden, i sin fordømmelse av terrorhandlingene i Paris.

Men bak fordømmelsens ord,ligger ofte en undertrykkelsens pris.

Undertrykkelse og urettferdighet har ingen merkelapp, men rammer ofte de svakeste i samfunnet.

Man sier ofte at undertrykkelse er utøvelse av makt på en tyngende, grusom, eller urettferdig måte.

Jeg har møtt mange mennesker som føler seg undertrykt av det norske regime.

De har sin soleklare rett til å bestemme over sin egen definisjonsmakt,når de hevder at norske makthavere har undertrykt deres rettigheter.

Urettferdighet skaper igjen bitterhet og sinne.

Men, det er ikke alltid like lett for de som selv ikke er rammet, å forstå.

Så kan mennesker som utøver makt, mennesker som ofte har levd et liv fri for undertrykkelse, forstå hva urettferdighet egentlig innebærer?

For det er et faktum at ingen terrorisme er farligere enn selve statsterrorismen. Det er bare å se på historiens grusomheter.

Norge kan ikke redde verden.Vi er bare en bitte liten flekk på verdenskartet.Vår befolkning er tilsvarende som en middels storby internasjonalt.

Men vi kan gjøre noe med vår egen situasjon her hjemme. For vår egen befolkning.

Vi kan begynne med noe så enkelt som at makthaverne, begynner å ta nordmenns meneskeretter på større alvor.

Slik at de det gjelder,opplever å bli møtt av storsamfunnet med en større grad av respekt.

Without justice, there is no peace.

Lovendring vurdert opp mot menneskerettene

Human Rights Norway

Subject: Re: SV: SV: Vedr: Lovendring vurdert opp mot menneskerettene.
From: marius@reikeras.no
Date: Fri, October 30, 2015 12:29 pm
To: Postmottak Høyre <hoyre.postmottak@stortinget.no>

Hei Lars i Høyre-support, ref din mail under.

Jeg har følgende bemerkninger, opplistet i seks punkter.

For det første:

Det er ikke jeg som utfordrer dere i denne saken.Det er det ti- tusenvis av mennesker som gjør,og som har sett seg lei av et politisk og byråkratisk overformynderi som,selv med blå -blå regjering,bare ser ut til å vokse i
omfang.

For det andre:

Vi er stadig flere som er oppgitt over måten våre grunnleggende menneskerettigheter blir satt til side på,av en stadig mer totalitær stat.

For det tredje:

Vi er stadig flere, som har sett oss lei av de standardiserte «god dag mann økseskaft» svar på henvendelser som innvirker på hverdagen til det norske folk.

For det fjerde:

Høyre markedsfører seg som et frihetselskende parti.Er det ikke da noe
respektløst å ikke besvare på en adekvat måte, de menneskerettsanførsler
som en gruppe på nærmere 20000 mennesker reiser?

For det femte:

Det er allerde satt igang en underskriftskampanje, som skal underbygge oppslutningen om en klage til ESA,med påstander om brudd på en rekke av artiklene i EØS-loven

For det sjette:

Jeg kommer personlig til å orientere medlemmer av EU parlamentet, om at
vår stat i stadig større grad neglisjerer våre grunnleggende rettigheter.
Også på dette aktuelle området.

Dette arbeidet er jeg allerede godt i gang med på andre rettsområder,og vårt menneskerettsomdømme i Europa er i kraftig fall.

Til syvende og sist,dreier dette seg om at en økende andel i den norske befolkning,har sett seg lei av å få sine rettigheter neglisjert.

Før eller siden reagerer folk.Og det er det de gjør nå.

Derfor denne fredelige protesten.

Ha en fin fredag.

Med vennlig hilsen

Marius Reikerås

CASE OF USTIMENKO v. UKRAINE

Human Rights Norway

av Marius Reikerås

En gledens dag!

I dag falt det en dom i Menneskerettsdomstolen(EMD) som har betydning for veldig mange av oss.Også meg personlig.

I dag har EMD slått fast at det er krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 (krav til rettferdig rettergang (fair trial)), dersom myndighetene griper inn i din rettsstilling og endrer på din rettslige forutberenlighet.

Art 6.Retten til en rettferdig rettergang

1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.

Jeg har selv opplevd dette i tilknytning til dykkersaken, hvor rettsmyndighetene i Bergen endret på en rettskraftig avgjørelse fra Oslo tingrett.

Da saken fra EMD dreier seg om dine opparbeidede pensjonsrettigheter, vil dommen minske handlingsrommet for at myndighetene vilkårlig kan gripe inn i dine allerede fastslåtte rettigheter.

For de som er interessert i å lese mer om dommen, heter den CASE OF USTIMENKO v. UKRAINE.

Hvordan søke en sak inn på European Court of Human Rights

This video offers a fifteen-minute talk by a lawyer from the Registry of the European Court of Human Rights (http://www.echr.coe.int) and was recorded in the Court’s main hearing room. It explains the admissibility criteria that each application must fulfill in order to be examined further by the Court and is principally aimed at legal professionals and civil society organisations. The video was produced by the Court in cooperation with, and with the support of, the Council of Europe’s Programme “Human Rights Education for Legal Professionals” (HELP;http://www.coe.int/help).

Entire talk: http://www.echr.coe.int/Documents/COU…
Relevant ECHR Case-Law of the video: http://www.echr.coe.int/Documents/COU…
Guide on the Admissibility Criteria: http://www.echr.coe.int/Documents/Adm…

Table of content:
1. Application form and Rule 47 of the Rules of Court – 0:44
2. Exhaustion of domestic remedies and six-month time-limit (Article 35 § 1 of the Convention) – 02:18
3. Abuse of the right of application (Article 35 § 3 of the Convention) – 04:37
4. Application already submitted to the Court or another international body (Article 35 § 2 of the Convention) – 05:30
5. Victim status (Article 34 of the Convention) – 05:58
6. State liability (Ratione personae)( Article 35 § 3 of the Convention) – 07:29
7. Territorial jurisdiction (Ratione loci) (Article 35 § 3 of the Convention) – 08:41
8. Temporal jurisdiction (Ratione temporis) (Article 35 § 3 of the Convention) – 09:17
9. Subject-matter of the case (Ratione materiae) (Article 35 § 3 of the Convention) – 10:18
10. No significant disadvantage (Article 35 § 3 (b) of the Convention) – 11:22
11. Manifestly ill-founded (Article 35 § 3 de la Convention) – 12:50
12. Final remarks – 14:27

© Council of Europe/European Court of Human Rights
Disclaimer: The contents of this video do not bind the Court.

Music: Lino Rise – Channel Intro Belgium; Royalty Free / Creative Commons Licence

ECHR: http://www.echr.coe.int
HUDOC database: http://hudoc.echr.coe.int/

Å glemme sine egne

Å glemme sine egne

av Marius Reikerås

-glemme-sine-egne Å glemme sine egne

I går var det pomp og prakt, da Kongen inviterte folkets representanter til sin årlige middag på slottet.

Ja, Kongen talte til det han selv benevnte som ”folkets representanter, ”

Jeg må innrømme at jeg liker Kongen. Jeg synes han er klok, har humor og er folkelig.

Også nevner han svært ofte ”menneskerettigheter” i sine taler.

Men bakom fasaden er noe galt, virkelig galt i dette landet.

For mens Kongen og Stortinget feiret seg selv med fine festtaler, så murrer det ute i virkelighetens verden.

Omtrent samtidig med at NRK viste ”live” fra den overdådige middagen på slottet, så fikk vi møte med en 48 år gammel mor på TV2 , som risikerer å dø fordi staten sier nei til de nye kreftmedikamentene. Hun risikerer altså å dø fordi hun ikke har råd til å leve.

At staten velger å prioritere døden fremfor livet av økonomiske hensyn, er slik jeg ser det en krenkelse av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 2, som verner om liv og helse.

Men hvem kan vente i 5-6 år på en avgjørelse fra Menneskerettsdomstolen, når hver dag er en kamp mot klokka?

Så hvordan kan man rettferdiggjøre at så mange som 1500 mennesker i dette landet, kan risikere å dø som følge av at det offentlige sier nei til livs- forlengende og banebrytende ny kreftmedisin?

Med den begrunnelse at vi ikke har råd.

Eller at vi har et rettssystem der vi, som et av få land i verden, enda ikke har råd til å innsette lyd og bildeutstyr i norske rettssaler.

Med den konsekvens at vi aldri får avslørt når dommere begår overgrep mot sin egen befolkning.

Eller ta han jeg vet om som ble dømt til fire års fengsel for noe han bestemt mener han ikke har begått, men som ikke engang får anket, fordi kostnadene med en anke er for høye.

Ja, det var noe pussig over hele seansen i går på slottet.

For mens man der var opptatt av å påse hvor viktig det er å respektere menneskerettene, og at dagens flyktningsituasjon i Europa er en prøvesten i så måte, så retter stadig flere internasjonale aktører seg mot Norge og kritiserer oss for hvordan vi krenker menneskerettighetene til våre egne.

Ja, selv statsminister Erna Solberg ble konfrontert på en konferanse i Madrid denne uka om hvorfor norske myndigheter så åpent bryter med menneskerettene.

I sedvanlig politisk stil, svarte Erna at hun ikke kunne uttale seg om enkeltsaker.

Om utviklingen fortsetter, og politikerne, forvaltningen og domstolene fortsetter å bryte med menneskerettene til sine egne, så går vi skumle tider i møte.

Man kan ikke være hersker i verden, før det skinner på hjemmebane. Selv ikke norske statsministere klarer det.

Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme seg

Tomáš Zdechovský

av Marius Reikerås

 

Da avsluttes denne uka, med en kjempebra nyhet.

Tomáš-Zdechovský-225x300 Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme segAkkurat snakket med EU parlamentariker, Tomáš Zdechovský, og det var svært oppløftende nyheter han hadde å komme med.

Han har gjort en imponerende jobb med å adressere menneskerettsbrudd som foregår i Norge, til sine kolleger i EU parlamentet.

Hans vilje og evne til å stå opp for de med mindre ressurser er formidabel, og hans engasjement ekte.

I tillegg er han ung og energisk.

Nå har han fått formell støtte fra det øvrige parlamentet som har samlet seg bak ham.

Han vil dermed være en formell talsperson inn i selve parlamentet, når han rapporter om de menneskerettsbrudd som forekommer i Norge.

Dette er noe som virkelig trengs,for da gjør vi menneskerettsbruddene her hjemme enda mer synlige.

Eller for å si det slik:

Det blir verre for norske maktmisbrukere å gjemme seg.

 

 

Norge er på kollisjonskurs med EMD

download Norge er på kollisjonskurs med EMD

 

av Marius Reikerås

 

Norge er på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettsdomstolen. Også på ytringsfrihetens område.

Norge er langt fra den menneskerettshøyborgen den forsøker å utgi seg for å være.

Egentlig ikke så rart,all den tid vi har et forvaltningsapparat og en domstol som er svært så offentligvennlig.

Også ytringsfriheten i Norge er under press. Ikke minst gjelder dette der enkeltmennesker tør å kritisere det offentlige.Da er veien kort til offentlige gjengjeldelser.

Se på barnevernssaker for eksempel.

Vi har sett flere eksempler der det offentlige bruker ytringer på sosiale medier, som straff mot den som har ytret seg.

Men også på andre områder blir individet straffet når de bruker sin ytringsfrihet.

Ta politimannen Stein-Robin Bergh, som nylig uttalte seg i kraftige ordelag på Facebook mot leder av Justiskomiteen,Hadia Tajik.

Hans offentlige arbeidsgiver responderte med å avskjedige ham.

Eller Max Hermansen,som er åpen om sin dype skepsis til at Islam.
skal få fotfeste i Norge

Han er også i realiteten avskjediget fra sin offentlige stilling som lærer.

I Norge er ytringsfriheten truet fordi de våger å uttale seg kritisk mot det offentlige.

Men nå har det nylig falt en dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), som igjen viser at Norge er på kollisjonskurs med Europas høyeste domstol

Saken gjaldt en russisk universitetsprofessor, Vladimir Kharlamamov, og der slår EMD fast at offentliges institusjoner har en langt svakere vern for sitt omdømme enn privatpersoner.

Stikk i strid med Norge altså,der offentlige institusjoner har et langt sterkere vern enn privatpersoner.

Men slik er det i Norge.Individet må alltid vike plass for det offentliges maktvelde.